Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

1.  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma VEHICULUM PRZEWÓZ OSÓB MATEUSZ PIECHOWIAK, ul. Jęczmienna 4 lok. 11, 53-507 Wrocław, NIP 8971818569 zwana dalej Vehiculum lub Usługodawcą.

2.  Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Vehiculum, a wynika z prowadzonej działalności: usług transportowych. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa przewozów, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3.  Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, preferencji, w tym oferowania oraz prezentowania naszych promocji, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz Vehiculum.

4. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, przedstawić ofertę na życzenie, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu www.vehiculum.eu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Vehiculum Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować z Vehiculum w następujący sposób:
–  za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@vehiculum.eu
–  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: 

    VEHICULUM PRZEWÓZ OSÓB MATEUSZ PIECHOWIAK, ul. Jęczmienna 4 lok. 11, 53-507 Wrocław

6.  Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży usług.

7.  Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Usługodawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług przez Usługodawcę. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Usługodawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

8.  Usługodawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł z Usługodawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Usługodawcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres prowadzenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

9.  Usługodawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług cateringowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Usługodawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy z Usługodawcą i tylko zgodnie z poleceniami Usługodawcy.

10.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych       
  2. prawo dostępu do danych osobowych
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych 
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych  – „do bycia zapomnianym”
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych 
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.